No title... No title... No title...

Đăng nhập
Quy định mới về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang ​

 

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3767/UBND-VHXH về việc hướng dẫn công nhận, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Văn bản nếu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tạm thời việc công nhận, quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ sử dụng trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các công việc khác có yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể:

1. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ trong nước

a) Công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ do các đơn vị trong nước được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ sau đây:

- Các chứng chỉ A, B, C được cấp theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT, được tổ chức tại các khoá thi trước ngày 17/12/2008 (căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 về việc ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành).

- Các chứng chỉ A, B, C đã được cấp theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TCBT ngày 06/6/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, được tổ chức tại các khoá thi trước ngày 15/01/2020 (căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc bãi bỏ các quy định kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/QĐ-TCBT ngày 06/6/2008).

- Các chứng chỉ tiếng Anh thực hành A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên vê tiếng Anh thực hành, được tổ chức tại các khoá thi trước ngày 15/11/2017 (căn cứ Thông tư số 23/2017/TT- BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Chứng chỉ tiếng Anh của các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông báo số 691/TB- QLCL ngày 08/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT về việc thông báo danh sách các đơn vị tố chức thi và cấp chứng chỉ.

b) Chứng chỉ ngoại ngữ trong nước quy đổi như sau:

Chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trình độ theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Trình độ theo QĐ số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993, QĐ số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008

Bậc 6

Trình độ C2

 

Bậc 5

Trình độ C 1

 

Bậc 4

Trình độ B2

 

Bậc 3

Trình độ B1

Trình độ c

Bậc 2

Trình độ A2

Trình độ B

Bậc 1

Trình độ A1

Trình độ A

 

2. Đối vói chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Công nhận các chứng chỉ/chứng nhận năng lực, trình độ tiếng Anh quốc tế, TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge đối với các tổ chức được bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế như: Công ty IIG Việt Nam được uỷ quyền cấp chứng chỉ TOEFL và chứng chỉ TOEIC; Trung tâm Giáo dục quốc tế IDP; Hội đồng Anh được uỷ quyền tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS; các trung tâm được uỷ quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ Cambridge English (Công văn số 1616/QLCL-QLVBCC ngày 18/7/2018 của Bộ GD&ĐT về việc công nhận chứng chi, chứng nhận ngoại ngữ/tin học).

Căn cứ các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành (Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 về việc phúc đáp công văn số 4453/BNV-CCVC; Phụ lục III kèm theo Thông tư 05/2012-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT; Phụ lục II kèm theo Thông tư 15/2014-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ; bảng quy chuẩn trình độ kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 3762/BGDĐT-GDĐH ngày 05/6/2013 của bộ GD&ĐT về việc công nhận chứng chì TOEFL ITP khi xem xét năng lực ngoại ngữ; Công văn số 642/BGDĐT-ĐANN ngàỵ 25/01/2013 củ Bộ GD&ĐT về trả lời Công văn số 998/1IG-HCNS của Công ty cổ phần 1IG về việc cho phép tổ chức các bài thi trong hệ thống TOEIC VÀ TOEFL tại Việt Nam; Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt ngihiệp THPT năm 2018).

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác được quy đối theo các bảng sau đây:

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Bảng quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ khác (do tổ chức khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp hợp pháp)

 

Nội dung nêu trên đuợc thay thế cho những văn bản trước đây về hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế và các văn bản liên quan để sửa đổi hướng dẫn.

Tải về tại đây

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT Hà Giang

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image