No title... No title... No title...

Đăng nhập
Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục

Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục


Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục (văn bản số 3345/BGDĐT-PC ngày 05/8/2019 về việc gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Giáo dục gửi Bộ Tư pháp). Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT trân trọng  giới thiệu.
1. Đề cương
2. Luật Giáo dục