No title... No title... No title...

Đăng nhập
Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương.

Tải Thông tư về tại đây